De winkelwagen is leeg
  • Start
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WWW.MATSER-SIERADEN.NL

Welkom bij deze Matser Sieraden Internet Site (hierna: de „Site“) in het World Wide Web. Gelieve deze Site met algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site en alle transacties met Matser Sieraden, door te lezen. Zodra u browst, deze Site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze Site te maken.

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Matser Sieraden beheert en onderhoudt deze Site. Op (het gebruik van) deze Site en alle transacties met Matser Sieraden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Arnhem. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze Site. Als u vanuit een ander land deze Site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

INHOUD VAN DE SITE, EIGENAAR EN GEBRUIKSRESTRICTIES

De informatie op deze Site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “inhoud“), zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn in beheer van Matser Sieraden

Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:

(1) een bestelling bij Matser Sieraden te plaatsen, of
(2) gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voorzover u de Site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze Site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matser Sieraden.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze Site genoemde Algemene Voorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze Site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Matser Sieraden opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matser Sieraden, ten strengste verboden.

GEEN GARANTIE

Matser Sieraden stelt deze Site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de artikelen in haar assortiment. Matser Sieraden streeft ernaar de informatie op deze Site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze Site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Matser Sieraden de informatie op deze Site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen.

De aangegeven maatvoering is slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de op deze Site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

Matser Sieraden behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en assortiment door te voeren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Matser Sieraden in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze Site.

OVER ONZE PRIJZEN

De prijzen waarmee op deze Site geadverteerd wordt gelden alleen voor Internetbestellingen. De prijzen van sommige artikelen kunnen verschillen met de prijzen die staan aangegeven in de catalogus van Matser Sieraden.

OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE DOOR U TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Site stuurt of op andere wijze aan Matser Sieraden ter beschikking stelt eigendom van Matser Sieraden worden en blijven.

HERZIENING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Matser Sieraden is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden van deze Site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze Site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze Site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze Site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijn de voorwaarden kunt u kennis nemen door deze Site regelmatig op te roepen.